پیش سفارش Hasbro: Marvel Legends Avengers 60th Anniversary Black Knight و Sersiپس دهه 90 درد دارد! پیش سفارش در آمازون!


منبع: http://thefwoosh.com/2023/04/hasbro-marvel-legends-avengers-60th-anniversary-black-knight-and-sersi-pre-order/