لوکس سری مشکی NED-B هدف ضربه زدن


را سری مشکی لو، NED-B این شکل در قفسه Target در تگزاس ظاهر شده است. با تشکر از Ray on IG برای تصویر.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/11/23/deluxe-black-series-ned-b-hitting-target/