Hasbro HasLab Cobra HISS Tactician Bravo


GI Joe سری طبقه بندی شده Co، HISS حامیان!

براوو، سوژه های وفادار من! براوو، در واقع. شما حامیان برتر صحبت کرده‌اید و جای هیچ شکی باقی نمی‌گذارید که دکو برای آن ترجیح داده می‌شود تاکتیک دان کبرا HISS اکشن فیگور تاکتیکین براوو است! طراحی زیبای قرمز و مشکی آن کاملاً مطابق با چهره های توپچی و راننده است.


منبع: https://news.hisstank.com/2022/11/23/hasbro-haslab-co،-h-i-s-s-tactician-،vo-79754