Mando Mania: Black Series R5-D4 Revealed (و یک تیز)


Hasbro یک جدید اعلام کرده است سری مشکی R5-D4 بر اساس تمام بدنه جدید اخترشناسی مورد استفاده برای R2-D2. R5-D4 بخشی از موج جدیدی از ارقام است که هنوز اعلام نشده است. آنها همچنین یک رقم برای فرمانده ناوگان ماندالوریا اما از آن زمان آن را از خود حذف کرده اند تصویر Mando Mania برای این هفته.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/04/18/mando-mania-black-series-r5-d4-revealed-and-a-tease/