Mando Mania Week 8 – The Black Series R5-D4


رسمی م،ا از راه دور صفحه برای هفته 8 اکنون زنده است و به نظر می رسد که R5-D4 را نیز وارد کنیم سری سیاه خط همچنین در تصویر، اما ذکر نشده، یک شخصیت جدید Mandalorian Commander است. هنوز خبری نیست که آیا این بخشی از افشای رسمی است یا خیر. برای مشاهده بقیه اخبار غیر ه،رو امروز به صفحه رسمی Mando Mania Week 8 بروید.

به روز رس،: سایت رسمی تصویر فرمانده ماندالوریان را منتشر کرده است، بنابراین حدس می‌زنم که در آینده شاهد آن باشیم. 🙂

The post Mando Mania Week 8 – The Black Series R5-D4 اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.


منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-04-18-mando-mania-week-8-the-black-series-r5-d4/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mando-mania-week-8-the-black-series-r5-d4