Diorama Goodies @ HoleintheGroundPro


موارد فوق فقط نمونه کوچکی از تنوع زیاد اقلام موجود است.

دوستان ما در Holeinthegroundpro مشغول بوده‌اند و در ماه‌های اخیر آیتم‌های جدید علمی تخیلی 1:18 را اضافه کرده‌اند. مطمئن شوید که انواع پیشنهادات آنها را برای صحنه های جهان سازی خود پس از آن بررسی کنید پرش!


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/11/26/diorama-goodies-،leinthegroundpro/