1000 Toys Hellboy – The Toyark


1000 ،اب بازی پسر جهنمی 40

یک قطعه واقعا زیبا از چند سال پیش. مقیاس 1/12، در حال حاضر با Mezco’s One:12 Peacoat Popeye در قفسه آویزان است. در ذهن من آنها هر دو پلیس بدخلق در یک فیلم پلیسی رفیق هستند و در حالی که با هم حرف های ناخواسته می زنند، لگد می زنند.

شرکت ها1000 ،اب بازی
شخصیت هاپسر جهنمی
مقیاس1/12

بر،ب هاویژه


منبع: https://www.toyark.com/2023/02/19/1000-toys-،boy-493952