مجموعه زنده جنگ ستارگان برتر (هفته 205) – موروف و اوتوا بلنک


دو کارت بعدی از هفته نامه مجموعه زنده جنگ ستارگان برتر اکنون بیرون هستند با نمای نمادین ستارگان آبی و آثار هنری چشمگیر کریس پنی،، بررسی کنید مورف (#409) و دو جای خالی (#410). هر سه شنبه، دو کارت جدید منتشر می شود و فقط برای یک هفته در دسترس است. اینجا کلیک کنید برای مشاهده کل زندگی جنگ ستارگان بایگ،، از جمله چاپ های جداگانه.
منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-05-06-topps-star-wars-living-set-week-205-moroff-otua-blank/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=topps-star-wars-living-set-week-205-moroff-otua-blank