دسته بهتری از جنایتکاران – Toyark


McFarlane Toys DC Multiverse The Dark Knight Trilogy Joker. خوب است که یک نسخه اصلی دوباره در دسترس است. جامد است. اما کمی بیش از حد زبر است. صورت تمیز، حالت بدن حجیم است. باید قوز و لاغرتر باشد. همه چیز فقط کمی بیش از حد ،میش است. تلاقی بین NECA و این عالی خواهد بود. چند مورد دیگر از این جلسه را در زیر بررسی کنید!

شرکت هامک فارلین
شخصیت هاجوکر
مقیاس7 اینچ
خط فرعیDC Multiverse

بر،ب هاویژه


منبع: https://www.toyark.com/2023/04/12/a-better-cl،-of-criminal-498987