جعبه گشایی SD Death HeadZ از Soma Paws


ویدیوی “جعبه گشایی” بالا را از من در حال دست زدن به نسخه SD از Death HeadZ از SOMA PAWS، با این که این یک “اقلام تبلیغاتی” #غیرفروشی است، بر خلاف این بچه ها آماده برای پیش سفارش!

همچنین فیگورهای FULL METAL KITTY که با پیش‌سفارش‌های DANNY و KEVIN (به تعداد محدود) درج خواهند شد.

برای مردمی که برای آ، هفته آینده به سنگاپور می آیند کامیک کان سنگاپور (10-11 دسامبر 2022)، می تو،د به غرفه L1-AA93 در Artist Alley بروید تا خلاقیت های شخصیت و خالق آنها را ببینید!

به پنجه های سوما متصل بم،د:
instagram.com/somapaws
ko-fi.com/somapawsstudio

youtube.com/somapawsstudio
facebook.com/soma.paws.7
منبع: http://toysrevil.blo،.com/2022/12/unboxing-sd-death-headz-from-soma-paws.html