GI Joe Classified Python Patrol Crimson Guard


اولین تصاویر از GI Joe Cl،ified Pyt،n Patrol Crimson Guard روی آن ظاهر شده اند جی آی جو برزیل فیلیپه گیجو را طبقه بندی کرد صفحه فیس بوک این تصاویر اولین تصاویری هستند که من تا به امروز در وب پست شده اند. با هر دو پایتون پاترول کریمسون گارد و اکنون Tiger Force Dusty در جعبه نشان داده شده است، نباید مدت زیادی طول بکشد تا اینها را در Target USA Retail ببینیم.

همه چیز او را بررسی کنید GI Joe Cl،ified Pyt،n Patrol Crimson Guard تصاویر پس از پرش


منبع: https://news.hisstank.com/2023/04/10/g-i-joe-cl،ified-pyt،n-patrol-crimson-guard-images-81189