GI Joe طبقه بندی شده سر مسی و اژدر تصاویر در دست


سال هنوز تموم نشده عزیزم با این گفته، من مطمئناً “میزب، رسمی، وظایف” را در شب سال نو به شما تحویل خواهم داد، DT فقط به عقب برگردید و موضوع را ویرایش کنید تا پیوندی به 2022 ارائه کنید. سری طبقه بندی شده نخ.

موضوع رسمی سری طبقه بندی شده GI JOE، 2022


منبع: https://news.hisstank.com/2023/05/10/g-i-joe-cl،ified-copperhead-and-tor،-in-hand-images-81325