گزارش شایعه TBS: Starkiller (شاگرد ویدر)


تقریبا یک سال از اولین باری که در مورد یک پتانسیل شنیدیم می گذرد سریال Black Star،er اما به نظر می رسد که ما می تو،م به زودی منتظر اعلام رسمی (SDCC) باشیم. استارکی، (شاگرد ویدر) جلو نیروی آزاد شده بعدی خواهد بود بزرگان بازی شکل در خط بعد ژنرال گریووس (در نبرد آسیب دیده) و مانند کال ،یس، دارث ملک، باستیلا شان، باید یک نسخه اصلی و در بسته بندی پنجره باشد.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/07/08/tbs-،or-report-star،er-vaders-apprentice/