کلاه های جدید جنگ ستارگان لگو معرفی شدند


Yakface.comاز ،یدهای انجام شده از طریق پیوندهای وابسته ما کمیسیون دریافت می کند.

لگو امروز 3 کلاه ایمنی جدید جنگ ستارگان را معرفی کرد که این کلاه ها را به نمایش گذاشت کاپیتان ر،، فرمانده کودی و پرنسس لیا (بوش). آنها اکنون با تاریخ انتشار اول مارس برای پیش‌سفارش در دسترس هستند.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/01/26/new-lego-star-wars-helmets-announced/