چاپ مجدد TVC Jabba’s Palace Caseهایی که وارد ایالات متحده می شوند


داده های حمل و نقل اخیر نشان می دهد که مواردی از انتشار مجدد TVC در کالیفرنیا شروع شده است. ارقام شامل کیثابه، نیکتو و ووف. هنوز نشانه ای از Saelt Marae (یک صورت).


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/01/31/reissue-tvc-jabbas-palace-figure-cases-arriving-in-the-u-s/