پیش سفارش The Hot Toys Scout Trooper Commander (VGM52) شکل مقیاس 1/6


پیش‌سفارش‌ها اکنون برای Hot Toys Jedi Survivor Scout Trooper Commander (VGM52) 1/6 Scale Figure باز است. برای صفحه محصول در Sides،w Collectibles اینجا را کلیک کنید.

The post Pre-order The Hot Toys Scout Trooper Commander (VGM52) شکل مقیاس 1/6 اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.


منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-04-28-pre-order-the-،t-toys-scout-trooper-commander-vgm52-1-6-scale-figure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pre-order-the-،t-toys-scout-trooper-commander-vgm52-1-6-scale-figure