پیش‌سفارش‌های جدید TVC امروز در ساعت 13 به وقت شرقی


Yakface.comاز ،یدهای انجام شده از طریق پیوندهای وابسته/حامی مالی ما کمیسیون دریافت می کند.

پیش‌سفارش‌ها امروز در ساعت 13:00 به وقت شرقی* شروع می‌شود مجموعه پرنعمت Endor Bunker Playset و AT-ST و Chewbacca. پیشاپیش از حمایت از حامیان مالی و شرکت های وابسته تشکر می کنیم:

سرگرمی زمین– استفاده از کدHOLIDAYFREE22برای ارسال رایگان
پناهگاه اندور با کماندوی شورشی اندور (تبدیل سرباز پیشاهنگ)
AT-ST و Chewbacca

آمازون

مجموعه‌های Aussie Syfi (استرالیا)

eCollectibles.ca (کانادا)

*پیوندها ممکن است قبل یا بعد از زمان مشخص شده فعال شوند.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/12/07/new-tvc-preorders-today-at-1pm-et-2/