پیش‌سفارش‌های انحصاری TBS در Target Collector’s Spot اکنون زنده است


هدف اکنون برای نسخه انحصاری پیش ،ید می کند Black Series Commander Appo و دارث ویدر (پایان دوئل) ارقام از ، وان ک،ی.

همچنین در دسترس است بازگشت کلاه ایمنی کاردینال کاپیتان سری سیاه (چون قرمزه؟؟؟)


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/07/14/target-collectors-s،-exclusive-tbs-preorders-now-live/