پوستر شخصیت دسته بد: Wrecker


بعدی دسته بد پوستر شخصیت فرود آمد و Wrecker را نشان می دهد. برای تصویر کامل زیر را کلیک کنید.

The post پوستر شخصیت دسته بد: Wrecker اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.


منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2022-12-30-the-bad-batch-character-poster-wrecker/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-bad-batch-character-poster-wrecker