پاییز امسال با هری پاتر اسکوئیشمالو به هاگوارتز برگردیدغرور خانه خود را به سبک Squishmallows نشان دهید!

پست پاییز امسال با هری پاتر اسکوئیشمالو به هاگوارتز برگردید اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.


منبع: https://thetoyinsider.com/harry-،ter-squishmallows-news/