هیچ TVC Haslab این ماه راه اندازی نمی شود


ه،رو در پست اخیر اینستاگرام تایید کرده است که مجموعه Vintage Haslab این ماه راه اندازی نخواهد شد، اما یک به روز رس، کوچک در مورد آن در جریان Fanstream 3 می وجود خواهد داشت.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/05/01/no-tvc-haslab-launch-this-month/