هاسبرو جنگ ستارگان فن استریم فاش می شود


Hasbro آنها را برگزار کرد اولین جریان هواداران جنگ ستارگان برای سال 2023 و چندین مورد را اعلام کرد مجموعه قدیمی، سری سیاه و مجموعه یکپارچهسازی با سیستمعامل موارد و همچنین خط لوله نشان می دهد. برای گا،ی ها روی آن کلیک کنید (این هفته هیچ پیش سفارشی برای هیچ یک از اقلام ارائه نخواهد شد).

مجموعه قدیمی

دارث ویدر (ستاره مرگ II)
دریاسالار پیت
ویکی
فاز دوم کلون سرباز
کلون کاپیتان هوازر
استارکی، (شاگرد ویدر)
فاز دوم کلون سربازان (212) (Hasbro Pulse/S،p Disney)

سری سیاه

Revenge of the Jedi Darth Vader (اختصاصی جشن جنگ ستارگان)
کلون فرمانده جسی (انحصاری Walmart)
کی آدی موندی (اختصاصی کانال هواداران)
کماندوی شورشی اندور
کلاه ایمنی پیشاهنگی

مجموعه یکپارچهسازی با سیستمعامل

Mandalorian (نسخه اولیه (انحصاری هدف)

خط لوله فاش می کند


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/02/01/hasbro-star-wars-fanstream-reveals/