من همه شما را می برم! – تویارک


Threezero DLX TLK Prime 077

Threezero DLX Transformers The Last Knight Optimus Prime. من بزرگتر را هم دارم و هر دو شخصاً خیره کننده هستند. من هنوز هم پرایم جعبه‌ای قدیمی را ترجیح می‌دهم، اما او در اینجا فو، خودکار تیز دارد. در استودیو با پس‌زمینه اسکرین‌شات روی تلویزیون گرفته شده، سپس از طریق فتوشاپ با افکت‌ها ،یب می‌شود.

شرکت هاسه صفر
شخصیت هاOptimus Prime
خط فرعیترانسفورماتور DLX

بر،ب هاویژه


منبع: https://www.toyark.com/2023/02/10/ill-take-you-all-on-493401