مجموعه قدیمی جمهوری بسته شده است


فضای ،ده فروش تخصصی و کل،یونرها بار دیگر به ،وان حامی تحت تأثیر قرار گرفته اند OldRepublicCollectibles.com اعلام کرده است که درهای مجازی خود را بسته اند. ما از آنها برای ارتباطشان در سطح تجاری و شخصی تشکر می کنیم.
منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/12/28/old-republic-collectibles-has-closed/