مجموعه زنده جنگ ستارگان برتر (هفته 202) – Praster Ommlen و Beezer Fortuna


دو کارت بعدی از هفته نامه مجموعه زنده جنگ ستارگان برتر اکنون بیرون هستند با نمای نمادین استارفیلد آبی و آثار هنری چشمگیر کریس پنی،، بررسی کنید پراستر اوملن (#403) و Beezer Fortuna (#404). هر سه شنبه، دو کارت جدید منتشر می شود و فقط برای یک هفته در دسترس است. اینجا کلیک کنید برای مشاهده کل جنگ ستارگان زندگی می کنند بایگ،، از جمله چاپ های جداگانه.
منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-04-16-topps-star-wars-living-set-week-202-praster-ommlen-beezer-fortuna/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=topps-star-wars-living-set-week-202-praster-ommlen-beezer-fortun،