مجموعه زنده جنگ ستارگان برتر (هفته 201) – کاپیتان مرومرو و فیکسر


دو کارت بعدی از هفته نامه مجموعه زنده جنگ ستارگان برتر اکنون بیرون هستند با نمای نمادین استارفیلد آبی و آثار هنری چشمگیر کریس پنی،، بررسی کنید کاپیتان مرومرو (#401) و ثابت کننده (#402). هر سه شنبه، دو کارت جدید منتشر می شود و فقط برای یک هفته در دسترس است. اینجا کلیک کنید برای مشاهده کل جنگ ستارگان زندگی می کنند بایگ،، از جمله چاپ های جداگانه.
منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-04-09-topps-star-wars-living-set-week-201-captain-me،eru-fixer/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=topps-star-wars-living-set-week-201-captain-me،eru-fixer