مجموعه زنده جنگ ستارگان برتر (هفته 187) – ستوان بولاندین و دروپی مک کول


دو کارت بعدی از هفته نامه مجموعه زنده جنگ ستارگان برتر اکنون بیرون هستند با نمای نمادین استارفیلد آبی و آثار هنری چشمگیر کریس پنی،، بررسی کنید ستوان بولاندین (#373) و دروپی مک کول (#374). هر سه شنبه، دو کارت جدید منتشر می شود و فقط برای یک هفته در دسترس است. اینجا کلیک کنید برای مشاهده کل زندگی جنگ ستارگان بایگ،، از جمله چاپ های جداگانه.
منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-01-01-topps-star-wars-living-set-week-187-lieutenant-bolandin-droopy-mccool/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=topps-star-wars-living-set-week-187-lieutenant-bolandin-droopy-mccool