فیگورهای جدید سری ماجراجویی ایندیانا جونز برای پیش خرید موجود است


Yakface.com از ،یدهای انجام شده از طریق پیوندهای وابسته/حامی مالی ما کمیسیون دریافت می کند.

جدیدترین موج از سری ماجراجویی ایندیانا جونز اکنون برای پیش‌سفارش از طریق حامیان مالی و شرکت‌های وابسته در دسترس هستند (سرگرمی زمین و آمازون) همچنین ه،رو پالس.

سری ماجراجویی موج 2 (خط اصلی):
ایندیانا جونز (معبد عذاب)
ایندیانا جونز (هیپنوتیزم شده)
دور کوتاه
ایندیانا جونز (Dial of Destiny)
هلنا شاو

سری ماجراجویی انحصاری ها:
مار، برودی و رنه بلوک 2pk
سرگرمی زمین
آمازون

ایندیانا جونز (قاهره)
سرگرمی زمین
آمازون

فرار از معبد
ه،رو پالس


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/04/13/new-indiana-jones-adventure-series-figures-available-for-preorder/