فروش طبقه بندی شده BBTS GI Joe


حامی سایت BBTS در حال حاضر فروش خوبی را بر روی اکشن فیگورهای طبقه بندی شده GI Joe اجرا می کند. برخی از بازیکنان سنگین اصلی با قیمت 14.99 دلار از جمله GI Joe Cl،ified Series Co، Officer هستند!

بررسی کنید فروش سری طبقه بندی شده BBTS GI Joe در اینجا.


منبع: https://news.hisstank.com/2023/04/13/bbts-g-i-joe-cl،ified-sale-81198