در اینجا نحوه مشاهده چانینگ تیتوم در رویداد داستان سرایی CAMP در شهر نیویورک آمده استچ،نگ تیتوم از یک ستاره سینما به یک داستان نویس تبدیل می شود!

این پست چگونه می‌توان چ،نگ تیتوم را در رویداد داستان سرایی CAMP در شهر نیویورک دید، اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.


منبع: https://thetoyinsider.com/camp-channing-tatum-event/