خلاصه مک فارلین – Game of Thrones، DC Super Powers و بیشتر – The Toyark


جمع کمی از تیزرها و افشاگری های اخیر McFarlane Toys از چند روز گذشته.

این DC Super Powers خط با ادامه می یابد زن شگفت انگیز، نایت وینگ و ضربه مرگبار.

DC Multiverse Arkham Universe Earth 2 Batman مس،ه شد تیزهای اخیر را بدون پیش‌سفارش هنوز بررسی کنید:
ریشه کن، بتمن گلادیاتور، فلش جی گاریک، مرز بینهایت جوکر، بتمن زره پوش Kingdom Come، کن-ال سوپربوی، گربه زن نایت فال، بتمن هاش

بازی تاج و تخت خانه اژدهااوم، اژدها – آماده سفارش هستند. کارا، و سیرا،. ( EE، BBTS، آمازون)

بعد از استراحت چند ع، را بررسی کنید.


منبع: https://news.toyark.com/2022/12/10/mcfarlane-roundup-game-of-thrones-dc-super-powers-and-more-490153