جریان هواداران روز جنگ ستارگان هاسبرو در هفته آینده


Hasbro یک بار دیگر پخش ویژه خواهد کرد جریان هواداران روز جنگ ستارگان چهارشنبه، 3 می، ساعت 11 صبح به وقت شرقی در کانال یوتیوب Hasbro Pulse. برای جدید تماشا کنید مجموعه قدیمی و سری سیاه پیش‌سفارش‌ها برای پخش زنده در روز پنجشنبه، 4 می.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/04/26/hasbro-star-wars-fanstream-next-week/