تصویر موج در دست جدید TVC


نگاهی به موج بعدی چهره‌های TVC (که در سنگاپور به دست آمده است) توسط لوک اس. از گروه FB Wars The Vintage Collection.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/12/01/new-tvc-figure-wave-in-hand-image/