تاخیرهای سری Black Exclusive Walmart


Walmart برای انحصاری خود اعلان‌های پیش‌سفارش ارسال می‌کند سری سیاه کاسیان آندور (ماموریت آلد،)، سرباز پیشاهنگ (نسخه تعطیلات) و Wookiee (نسخه هالووین) ارقام به جمع کننده اطلاع می دهند که تا (حداقل) 6 ژانویه تاخیر خواهند داشت. سفارشات خود را بررسی کنید تا ببینید آیا تحت تأثیر قرار گرفته اید یا خیر.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/12/08/walmart-exclusive-black-series-delays/