به روز رسانی: Walmart Exclusive TVC ARC Commander Blitz فاش شد


به ،وان بخشی از آ،ین نمایش امروز Bring Home the Galaxy، ه،رو شایعه/تیزبین را اعلام کرده است مجموعه منحصر به فرد Walmart Vintage ARC Commander Blitz از جانب جنگ های کلون ها. به دنبال این باشید تا فردا در ساعت 13:00 به وقت شرقی برای پیش‌سفارش بالا بروید.

به‌روزرس،: پیش‌سفارش‌ها اکنون باز هستند


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/12/13/walmart-exclusive-tvc-arc-commander-blitz-revealed/