به روز رسانی: ROTJ40 TBS Gamorrean Guard رسما فاش شد


Hasbro اطلاعاتی را که قبلاً فاش شده/شایعه شده بود را اعلام کرده است گارد ROTJ40 TBS Gamorrean. پیش سفارش فردا در هدف.

به روز رس،: پیش‌سفارش اکنون باز است.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/12/13/rotj40-tbs-gamorrean-guard-officially-revealed/