به روز رسانی: 6 اینچی ایندیانا جونز (باشگاه اوبی وان) فاش شد


Toyhideout در اینستاگرام نگاهی به موج آینده منتشر کرده است سری ماجراجویی ایندیانا جونز ارقام از جمله نگاه اول به ایندیانا جونز (باشگاه ، وان) از معبد عذاب این رقم یکی از معدود موارد انحصاری کانال/فروشگاه طرفداران است که برای این خط برنامه ریزی شده است.

به روز رس،: باشگاه ، وان ایندی خواهد بود هدف انحصاری


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/12/01/6-indiana-jones-club-obi-wan-revealed/