به روز رسانی راهنمای بصری – Incinerator Trooper – The Black Series [Phase IV]


ما دیگری داریم سری سیاه راهنمای تصویری به روز رس، از ماندالوریان، این بار ما نیروی سوزاننده (TM03) را به آن اضافه می کنیم راهنمای بصری. برای بررسی او روی زیر کلیک کنید! همچنین می تو،د بررسی کامل ما از این رقم را در پایگاه داده بررسی ما بررسی کنید.

Incinator Trooper - The Black Series [Phase IV]
منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-02-04-visual-guide-update-incinerator-trooper-the-black-series-phase-iv/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=visual-guide-update-incinerator-trooper-the-black-series-phase-iv