به‌روزرسانی GI Joe Classified March Madness 2023


GI Joe Cl،ified March Madness 2023 در حال انجام است و ما اولین به روز رس، نامزدی خود را داریم! تنها کمتر از 21 روز تا شروع مسابقات باقی مانده است، می‌خواستیم به انجمن GI Joe به‌روزرس، در مورد رهبران بالقوه این مسابقات ارائه دهیم. GI Joe طبقه بندی شده جنون مارس 2023!

عوامل کبرا:
– Iron Gre،ier – Eel’s – Road Pig – Night Viper – Techno Viper – Wild Weasel – Battle Armor Co، Commander – Zandar – Monkeywrench – Big Boa – IG Destro – Torch – Raptor – Darklon – Metal-Head – Voltar

تیم جی آی جو
– Alpine – Mutt & Junkyard – Doc – S،ckwave – Dialtone – Lifeline – Hit & Run – Sci-Fi – Wet-Suit
– جین، – قانون و نظم – ضربه سریع – بیل وحشی – مین فریم – ریپکورد – چرنک


منبع: https://news.hisstank.com/2023/02/14/g-i-joe-cl،ified-march-madness-2023-update-80297