به‌روزرسانی راهنمای تصویری – لاندو کالیسیان (نگهبان اسکیف) – TBS (40مین سالگرد ROTJ)


بیایید خودمان را ادامه دهیم راهنمای تصویری به روز رس، از بازگشت جدی چهلمین سالگرد. نفر بعدی لاندو کا،یسیان (نگهبان اسکیف) است. سری سیاه رهایی. برای مشاهده کامل روی زیر کلیک کنید راهنمای تصویری. حتماً بررسی کامل ما را نیز در اینجا بررسی کنید.

لاندو کالیسیان (نگهبان اسکیف) - TBS (چهلمین سالگرد ROTJ)
منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-04-07-visual-guide-update-lando-calrissian-skiff-guard-tbs-rotj-40th-anniversary/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=visual-guide-update-lando-calrissian-skiff-guard-tbs-rotj-40th-anniversary