بازی Star Wars Jedi Survivor شش هفته به تعویق افتاد


EA و Res، اعلام کرده اند یک تاخیر شش هفته ای برای پیگیری بسیار مورد انتظار جدی: نظم سقوط کرده، Survivor را بخور. به منظور ارائه بهترین تجربه کاربری ممکن، این تاخیر تاریخ انتشار جه، را تا 28 آوریل افزایش می دهد.
منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/01/31/star-wars-jedi-survivor-delayed-six-weeks/