اطلاعیه حامی: مجموعه دیوانه – معاملات هفتگی جدید


حامی ما دیوانه مجموعه یک ویژگی جدید راه اندازی کرده است: معاملات هفتگی. آن را هر هفته برای علامت گذاری بررسی کنید. هر هفته بر روی یک ملک متفاوت تمرکز خواهد کرد، و این هفته، البته، جنگ ستارگان برای جشن گرفتن است روز جنگ ستارگان.

The post اعلامیه حامی: مجموعه دیوانه – معاملات هفتگی جدید اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.


منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-05-04-sponsor-announcement-crazy-collecting-new-weekly-deals/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sponsor-announcement-crazy-collecting-new-weekly-deals