اخبار حامی: TVC Wave 15 پیش‌سفارش در Entertainment Earth


Yakface.com از ،یدهای انجام شده از طریق پیوندهای وابسته ما کمیسیون دریافت می کند.

در حالی که Hasbro تعداد پیش‌سفارش‌های جدید را کاهش داده است، همچنان می‌تو،د با پیش‌سفارش TVC Wave 15 موجود، برخی از ارقام جدید نشان‌داده‌شده در این هفته را دریافت کنید. حامی Entertainment Earth.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/02/04/sponsor-news-tvc-wave-15-preorder-at-entertainment-earth/