اخبار حامی: EE Exclusive Funko POP! اوبی وان کنوبی (زره ماندالوریا)


Yakface.com از ،یدهای انجام شده از طریق پیوندهای وابسته ما کمیسیون دریافت می کند.

انحصاری Entertainment Earth Funko POP! ، وان ک،ی (زره ماندالوریا) از جانب جنگ های کلون ها اکنون برای پیش سفارش در دسترس است.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/02/10/sponsor-news-ee-exclusive-funko-pop-obi-wan-ke،i-mandalorian-armor/