اخبار حامی: پیش سفارش کلاه ایمنی TBS Scout Trooper در Entertainment Earth


Yakface.com از ،یدهای انجام شده از طریق پیوندهای وابسته/حامی مالی ما کمیسیون دریافت می کند.

را کلاه پیشاهنگ سری سیاه اکنون (در نهایت) از طریق حامی مالی Entertainment Earth در دسترس است.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/07/13/sponsor-news-tbs-scout-trooper-helmet-preorder-at-entertainment-earth/