اخبار حامیان مالی: 6 اینچی جدید ایندیانا جونز در Entertainment Earth پیش خرید می کند


Yakface.com از ،یدهای انجام شده از طریق پیوندهای وابسته ما کمیسیون دریافت می کند.

حامی مالی سرگرمی زمین اکنون 3 رقم باقی مانده را پیش ،ید می کند سری ماجراجویی 6 اینچی ایندیانا جونز موج 1:

ماریون ریونوود
صلاح
بلوک


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/02/13/sponsor-news-new-6-indiana-jones-preorders-at-entertainment-earth/